พิบูลย์คอนกรีต

หุ้นส่วนธุรกิจ

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ตามาตรฐานอุตสาหกรรม    (มอก.)  ที่หลากหลายทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจร

บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด
http://www.pcc-concrete.co.th/